» Plán práce ŽP 2019/2020

Plán práce Žiackeho parlamentu na šk. rok 2019/2020

September

·  Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu

·   Predstavenie členov žiackeho parlamentu

·   Voľba predsedu, podpredsedu žiackeho parlamentu

·   Schválenie stanov žiackeho parlamentu, schválenie plánu činnosti žiackeho parlamentu na školský rok 2019/2020

Október

·   Úcta k starším „Daruj jablko, daruješ zdravie“

·   Výroba dekorácii pre Centrum Svetielko v Prešove /Charitatívna burza pre hendikepované deti/

.   Výtvarná práce v súvislosti s projektom "Pohľad do minulosti - historické a kultúrne dedičstvo   

    Krosna a Prešova“

.   Kútik Živej prírody /presádzanie rastlín/

.   Návšteva Domova sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov AKO DOMA, Ďumbierska 40,

    Prešov

November

·   Zober loptu, nie drogu – aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám – loptové hry +

    športové hry – v ŠkD

·   Výroba zimnej výzdoby do vestibulu školy

·   Výroba dekorácií na Vianočnú burzu – pečenie perníkov, zdobenie

.   Výtvarná súťaž: Záchrana osôb z vodnej hladiny (Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a  záchranného zboru v Prešove vyhlasujú pre školský rok 2019/2020 - 17. ročník územnej súťaže detí vo výtvarnom prejave)

December

·  Inštalácia zimnej výzdoby vo vestibule školy

.   Spolupráca s Centrom Svetielko – Vianočná burza

·   Lucia – udržiavanie ľudových tradícií

·   Organizácia Mikuláša – pre žiakov I. stupňa 

·   Organizácia Mikuláša pre hendikepované deti z Centra Svetielko v Prešove

Január

·   Medzinárodný deň bez internetu – Mestská knižnica P.O. Hviezdoslava, Panta rhei kníhkupectvo

·   Zdravý životný štýl, zdravý telesný a duševný rozvoj – spolupráca s ŠkD

·   Príprava valentínskej pošty – Valentínska schránka

.   Návšteva Šarišskej galérie v Prešove, Caraffovej väznice

Február

·   Výroba Moreny – zber prírodnín a vyhotovenie

·   Výroba jarnej výzdoby do vestibulu školy

·   14.2. – Valentínska pošta – príspevok do školského rozhlasu a odovzdanie Valentínok

·   Návšteva divadelného predstavenia - DJZ v Prešove

Marec

·  Pálenie Moreny – udržiavanie ľudových tradícií

·  Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – príspevok do školského rozhlasu

·  Návšteva Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove – stretnutie so spisovateľkou G. Futovou

·  Inštalácia jarnej výzdoby vo vestibule školy

Apríl

·  Sadenie kríkov a stromčekov v areáli školy

·  Separácia odpadu – príspevok do školského rozhlasu

·  Deň Zeme – mestský les Borkút – športové hry, opekačka, zber odpadkov v lesných porastoch

Máj

·  Deň matiek – príspevok do školského rozhlasu

·  Športové podujatie – EkoPark Holá hora Prešov

Jún

·  Kultúrny program pre hendikepované deti z Centra Svetielko

·  Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – vyhodnotenie práce ŽP

 

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2019/2020 je len orientačný, je otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby.