» Plán práce ŽP 2017/2018

Plán práce Žiackeho parlamentu na šk. rok 2016/2017

September

·  Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu

·   Predstavenie členov žiackeho parlamentu

·   Voľba predsedu, podpredsedu žiackeho parlamentu

·   Schválenie stanov žiackeho parlamentu, schválenie plánu činnosti žiackeho parlamentu na školský rok 2016/2017

Október

·   Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu jesennú dekoráciu – Jesenný škriatok

·   Jesenná burza /predaj dekorácií/

·   Úcta k starším „Daruj jablko, daruješ zdravie“

·   Imatrikulácia prvákov, beseda so spisovateľkou – Medzinárodný deň školských knižníc

November

·   Zober loptu, nie drogu – aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám – loptové hry + športové aktivity – spolupráca s ŠkD

·   Výroba zimnej výzdoby do vestibulu školy

·   Výroba dekorácií na Vianočnú burzu – pečenie perníkov, zdobenie

December

·  Inštalácia zimnej výzdoby vo vestibule školy

·  „Daruj hračku – urobíš radosť“ – hračky pre deti z detského domova

·    Lucia – udržiavanie ľudových tradícií

·   Organizácia Mikuláša – pre žiakov I.stupňa 

·   Organizácia Mikuláša pre hendikepované deti z Centra Svetielko v Prešove

Január

·   Medzinárodný deň bez internetu – Školská knižnica

·   Zdravý životný štýl, zdravý telesný a duševný rozvoj – spolupráca s ŠkD

·   Príprava valentínskej pošty – Valentínska schránka

Február

·   Výroba Moreny – zber prírodnín a vyhotovenie

·   Výroba jarnej výzdoby do vestibulu školy

·   14.2. – Valentínska pošta – príspevok do školského rozhlasu a odovzdanie Valentínok

·  

Marec

·  Pálenie Moreny – udržiavanie ľudových tradícií

·  Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – príspevok do školského rozhlasu

·  Návšteva Knižnice P.O.Hviezdoslava na Exnárovej ul. v Prešove

·  Inštalácia jarnej výzdoby vo vestibule školy

Apríl

·  Sadenie kríkov a stromčekov v areáli školy

·  Separácia odpadu – príspevok do školského rozhlasu

·  Deň Zeme – mestský les Borkút – športové hry, opekačka

Máj

·  Deň matiek – príspevok do školského rozhlasu

·  Športové podujatie – EkoPark Holá hora Prešov

Jún

·  Kultúrny program pre hendikepované deti z Centra Svetielko

·  Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – vyhodnotenie práce ŽP

 

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2016/2017 je len orientačný, je otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby.