29.04.2020, Streda

Nehodnotenie niektorých predmetov

V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.04.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom zmenu hodnotenia nasledovných predmetov:

V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.04.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom zmenu hodnotenia nasledovných predmetov:

- telesná a športová výchova (TSV),

- výtvarná výchova (VYV),

- hudobná výchova (HUV),

- technika (THD),

- informatika (INF),

- občianska náuka (OBN),

- pracovné vyučovanie (PVC)

 

v druhom polroku školského roku 2019/2020 nebudú hodnotené.

 

Naďalej ostáva v platnosti nehodnotenie náboženskej výchovy (NBV) a etickej výchovy (ETV).

 

 

V súlade s týmto usmernením, v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 

Mgr. Vladimír Lukáč
riaditeľ školy