ZŠ Sibírska 42, Prešov

"Neučíme sa pre školu, ale pre život." Seneca.

Moderná škola - podporujúca aj polytechnickú výchovu

Krúžok - kreatív a výtvarná výchova

 

 

Dielne

 

Vieme pomáhať aj iným

Vďaka čitateľom, ktorí zareagovali na článok o ťažko skúšanej rodine z Prešova, sa jej dostáva pomoci. Na Mikuláša dokonca potešili rodinu Mariána Nálepu deti zo  Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Priniesli svoje obľúbené hračky. Pomohli aj inej rodine.  

Čítajte príspevok v Korzári TU.

Pomáhame chrániť prírodu

Žiaci 1.B triedy sa vybrali k edukačnému ihrisku našej školy, aby spoločnými silami vysadili ihličnaté stromčeky a tak skrášlili okolie.

Číslo účtu SRRZ na zaplatenie ZRPŠ

č. účtu: 4020900960/7500

 

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2090 0960

 

VS: 20192020

 

KS:0308

 

Doplňujúce údaje: Meno, priezvisko, trieda (dôležité údaje kvôli identifikácii platby)!!!!

» NEPREHLIADNITE

01.07.2020  –  03.07.2020          od 8:30     do 12:30   hod. 20.07.2020  –  23.07.2020          od 9:30     do 11:30   hod. 17.08.2020  –  28.08.2020          od 8:30     do 13:30   hod.

Zápisný lístok je nutné doručiť vedúcej školskej jedálne najneskôr do 25.08.2020. V zápisnom lístku nájdete všetky dôležité ....

Organizácia posledného dňa školského roka 2019/2020.

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 22.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2020/2021, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2020.

» NAJNOVŠIE OZNAMY

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 15.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia! Pozývame Vás na stretnutie rodičov žiakov, ktorí boli prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. r. 2020/2021. Stretnutie sa uskutoční 17. júna 2020 (streda) o 17,00 hod. v jedálni školy. Programom stretnutia je organizácia školského roka 2020/2021.

Oznam 9.6.2020 09.06.2020

Na základe odporúčania zriaďovateľa a v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 žiak môže prichádzať/odchádzať do/zo školy resp. ŠKD samostatne, t. j. bez doprovodu ak rodič/zákonný zástupca doloží podpísaný písomný súhlas (čestné prehlásenie) o tejto skutočnosti.

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 01.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Riaditeľ školy, na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR , Usmernenia na hodnotenie žiakov MŠVV a Š SR a na základe Uznesení zo zasadnutí jednotlivých metodických orgánov MZ a PK, poradných orgánov RŠ a po prerokovaní v Pedagogickej rade zo dňa 13.05.2020 vydáva nasledujúce zásady hodnotenia:

» zobraziť staršie novinky