» Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Katarína Vaňová

Mail:

specialnypedagog@zssibirska.sk

 

Úlohy školského špeciálneho pedagóga:

  • Uskutočňuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne a sociálne znevýhodneným žiakom
  • Pravidelne realizuje reedukácie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia
  • Upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu
  • Kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie
  • Realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a správaní
  • Spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
  • Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
  • Aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka