» Školský poradca

 

 

Výchovný poradca: Mgr.Zuzana Kačmárová
Kontakt: zuzana.kacmarova@centrum.sk

051/7702377

Konzultačné hodiny:
Utorok:
13.30 – 15.30

Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode.

Dôležité internetové stránky:
www.svsmi.sk – podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom Slovensku s možnosťou nahliadnuť do domovskej stránky každej školy
www.povolania.eu – možnosť otestovať si svoje schopnosti, talent, záujmy atď. aj s ponukou vhodného typu štúdia
www.strednaskola.sk
www.istp.sk
www.upsvar.sk
www.nucem.sk – podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní deviatakov „Monitor“

Úlohy výchovného poradcu:

• Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
• Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
• V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

  • s vedením školy
  • školským psychológom
  • koordinátorom  prevencie
  • s pedagógmi
  • s triednymi učiteľmi
  • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania)
  • s rodičmi
  • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
  • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
  • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia).

* Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.
* Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl.
* Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.
* Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy.
* V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
* Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.
* Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.
* Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup pri podávaní prihlášok

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2019 / 2020

Použitie zápisného lístka

Ako vybrať pre dieťa strednú školu

Vzor odvolania

------------------------------------------------------------------------