» Školský poradca

 

Školský poradca: Mgr.Zuzana Kačmárová

 

Kontakt: kacmarova63@gmail.com

               tel. 051/7702377  mobil: 0902 409 053

 

Konzultačné hodiny:                                           

pondelok:  8:00 – 10:30

streda:     13:30 – 15:00

Stretnutie je potrebné vopred dohodnúť.

 

Úlohy školského poradcu:

Vykonáva poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov. Školský poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, so školským špeciálnym pedagógom a s odbornými pracovníkmi školských poradenských zariadení. Ako kariérový poradca poskytuje žiakom a ich zákonným zástupcom poradenstvo v otázkach profesijného uplatnenia, rozvíjania schopností žiakov a vytvárania predpokladov ich profesionálnej orientácie, v otázkach uplatnenia sa na trhu práce i v otázkach ďalšieho nadväzujúceho štúdia. V rámci prevencie monitoruje, koordinuje a metodickom usmerňuje preventívnu výchovu na škole zameranú na sociálno –patologické javy.

 

 

Dôležité internetové stránky:

 • www.svs.edu.sk – podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom Slovensku s možnosťou nahliadnuť do domovskej stránky každej školy 
 • www.povolania.sk – možnosť otestovať si svoje schopnosti, talent, záujmy atď. aj s ponukou vhodného typu štúdia
 • www.strednaskola.sk
 • www.istp.sk
 • www.upsvar.sk
 • www.nucem.sk – podrobné informácie o Testovaní deviatakov
 • www.svetprace.sk
 • www.dualnysystem.sk informácie o možnosti duálneho vzdelávania na SOŠ
 • www.dualvkocke.sk
 • www.infoabsolvent.cz
 • www.exam.sk
 • www.kampo.sk                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                            

AKO VYBRAŤ PRE DIEŤA STREDNÚ ŠKOLU?

 

1. Na prvom mieste by mal rodič zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v Testovaní deviatakov . Tie  riaditelia  stredných škôl pri prijímacom konaní zohľadňujú.
 

2. Je dobré, ak má rodič prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do úvahy. Všetky stredné školy už v súčasnosti majú aj internetovú stránku. Užitočné je aj navštíviť spolu s dieťaťom vybranú školu počas dňa otvorených dverí.
 

3. V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť školského poradcu na príslušnej základnej škole. Ten vie poradiť, ktorá zo zvažovaných škôl je pre žiaka vhodnejšia. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú možnosť navštíviť niektorú z pedagogicko-psychologických poradní. Tam sa im venujú odborníci z psychológie i pedagogiky.

4. Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne je žiaduca najmä v prípadoch, že dieťa má nejaké problémy:

a) zdravotné –  pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka.

b) poruchy učenia – niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou.

c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové alebo len z určitých predmetov a pod.

5. Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Absolventi viacerých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o štúdium je však minimálny. Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi absolventmi naplnili a tí mnohokrát zostávajú bez práce. Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje ako zriaďovatelia väčšiny stredných škôl.

6. Dôležitými informáciami pri zvažovaní školy je plánovaný počet prijatých a počet hlásiacich sa žiakov. Sú dostupné na internetových stránkach školských výpočtových stredísk podľa regiónov. Taktiež sú tam priebežne aktualizované informácie o záujmoch na SŠ, možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy a ďalšie informácie z tejto oblasti.

7. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným odborom štúdia a taktiež prihliada na výsledky dosiahnuté v Testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl (s výnimkou škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška).