» Profilácia

 

 PROFILÁCIA ŠKOLY 

           

Mladá a moderná škola, zameraná v edukačnom procese, v projektovej, záujmovej i mimoškolskej činnosti na:

 

 

 • rozvoj polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností - 

 

       predmety  - Pracovné vyučovanie - na 1.stupni

                        - Technické praktiká, Technika

 

          

 • rozvoj finančnej gramotnosti    -   predmety  - Viac ako peniaze

                                                                                    - Informatika  

                                                                        - Matematika

 

 • všestranný športový rozvoj žiakov  -  predmet -  Športová príprava

 

       - v rámci záujmovej činnosti - spolupráca s CFT Academy - futbal

                                                   - spolupráca s FBC Mikuláš - florbal

                                                   - rozvoj edukačného programu - "Šach na školách" 

                                                   - rozvoj pohybových zručností - Mažoretky Flowers

 

       - v rámci mimoškolskej činnosti -  spolupráca s BEMACO ŠŠK SLŠ Prešovhádzaná

 

 

 

 • možnosť otvorenia prípravného ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

 • vyučovanie cudzích jazykov  - anglický jazyk - od 1. ročníka

                             - nemecký jazyk, ruský jazyk - od 5. ročníka

 

 

 

 • zachovávanie regionálnych ľudových tradícií - Detský folklórny súbor Sibirček

                                        

 • začlenenie žiakov s poruchami učenia a správania do bežných tried

 

 • rozvoj environmentálnej výchovy - SEPARKO

 

 • budovanie vzťahov s verejnosťou - Vianočná špirála, Benefičný koncert

 

 • budovanie vzťahov s partnermi školy - spolupráca s PU / cvičná škola /, zriaďovateľom, RP MCPO, CPPPaP, MŠ

 

 

 Projekty:

 

 

 • Otvorená škola

 

 

 • Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

 

 

 • Národný projekt:  Aktivizujúce metódy vo výchove

 

 

 • Nadácia COOP Jednota - Nech sa nám netúlajú, s názvom Oživovaním remesiel k získaniu svojho šťastia

 

 

 • Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

 

 

 • Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

 

 • e-Twinning (medzinárodné partnerstvá škôl) v programe Erasmus + na Slovensku. Názov projektu: DOBROVOĽNÍCTVO BEZ HRANÍC

 

 

 • Národný projekt: Komplexný poradenský systém - výchovné poradenstvo

 

 

 • SEPARKO  - separácia odpadového materiálu