» ŠKD

Poplatok za ŠKD výlučne bezhotovostne:

Termín úhrady: od 01. do 07. dňa daného mesiaca!

 

číslo účtu: SK19 7500 0000 0040 0805 1732

variabilný symbol: každý žiak má vlastný VS vygenerovaný EduPage

poznámka pre príjemcu: Meno žiaka, trieda, meno vychovávateľky

 

 

 

 

Pokyny k vyberaniu detí z ŠKD

 

 

Po porade vedenia školy s vychovávateľkami, riaditeľ školy v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom ŠKD, s dôsledným a rigoróznym dodržiavaním psycho-hygienických zásad a dodržiavaním bezpečnosti v priestoroch školy, rozhodol o nasledujúcich formách opatrení  pri výbere dieťaťa z ŠKD:

1. Pri výbere dieťaťa používajú rodičia na prístup do priestorov školy a pri odchode z priestorov školy vchod pre žiakov, nie vchod služobný.

2. V snahe zachovať celistvosť  výchovnej a  vzdelávacej činnosti, dieťa môže byť z ŠKD uvoľnené v čase  od 14.45 hod.- do 15.00 hod.  a 16.00 hod.nie v intervaloch medzi týmito hodinami.

Rodičia sa do príchodu dieťaťa z triedy zdržiavajú v priestoroch šatne, nepohybujú sa svojvoľne v priestoroch školy.

V nevyhnutnom prípade, keď rodič potrebuje dieťa vybrať v inom čase, oznámi túto skutočnosť vychovávateľke písomne vopred.

Oznam pre rodičov

Vedenie ZŠ Sibírska oznamuje rodičom a žiakom, že od 12. Septembra 2012 upravuje príchod na ranné schádzanie v ŠKD nasledovne:

REŽIM ŠKD:

6,30 –  7,00 –  Príchod do rannej ŠKD

7,00 –   7,35 –  Ranné hry detí

Odchod detí do svojich tried

11,40 – 13,30 –  Obed podľa rozpisu

13,30 – 14,00 – Oddychovo-rekreačná činnosť, hry a pobyt vonku

14,00 – 14,45 –  Záujmová činnosť

14,45 – 15,00 – Prvý odchod domov, olovrant, prestávka

15,00 – 15,55 – Príprava na vyučovanie

16,00 – Upratovanie triedy, odchod detí domov

16,00 – 17,00 – Doslužba /podľa potreby, vo výnimočných prípadoch/

 

 

Zaujímavé odkazy a žiadosti:

 

Deklarácia práv dieťaťa

Predbežná prihláška do ŠKD

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí

Prihláška dieťaťa na prázdninovú činnosť v ŠKD

Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa z ŠKD

Odhlásenie zo školského klubu detí

Splnomocnenie na výber dieťaťa z ŠKD