» Školská jedáleň

Školská jedáleň: - tel. kontakt:
 
mobil: 
0948 167 010
0948 297 751

 

 

Jedálny lístok:

27.05.2024 do 31.05.2024

 

 

Odhlasovanie/prihlasovanie

stravy

 

Potrebné údaje pre prihlásenie:

Užívateľ: Zadajte meno v tvare priezviskomeno (bez diakritiky)

                  Príklad: Jožko Hladný = hladnyjozko

Heslo: variabilný symbol (číslo, ktoré používate pri platbe stravy- ak ho neviete, pýtajte sa v jedálni školy, alebo na telefónnych číslach jedálne

 • Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Včas neodhlásený obed je možné zobrať do obedára
 • Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Odporúčaný postup :

pre odhlasovanie a prihlasovanie sa používa možnosť  objednávky / vrchná lišta možností / po potvrdení sa zobrazí deň, dátum a štvorček s potvrdením odhlásenia/prihlásenia. Potom kliknutím na štvorček si stravu odhlásite, alebo prihlásite

 

Zápisný list na stravovanie:
Dotácia na stravu pre Vaše dieťa od 1. 9. 2023:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

K zdravému stravovaniu patria aj pestré zeleninové a ovocné šaláty.
V našej školskej jedálni máme novinku, “šalátový pult” 
z ktorého si budú môcť deti vyberať k obedu z viacerých druhov.

 

 

 

 

 

 

Žiaci, ktorí v ankete vyjadrili záujem o bezlepkovú stravu, sú v prípade záujmu o takýto typ stravovania povinný doniesť potvrdenie od odborného lekára !!!

 

 

Oznam pre žiakov a rodičov žiakov

 

Dotáciu pre týchto žiakov poskytuje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a 
na stravu majú nárok iba žiaci prítomní na vyučovaní.

 

!!!! V prípade neskorého doručenia zaplatenej poukážky,    !!!

!!! Sa obed v deň doručenia neposkytuje, ale až nasledujúci deň !!!

 

Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie:

 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, s uvedením : meno stravníka, priezvisko, trieda a variabilný symbol              ( VS = evidenčné číslo stravníka ) a to zvolenou formou:

 

* trvalý príkaz                        * internetbanking                        * vklad na účet         

* nevhodné preškrtnúť

 

Číslo účtu ŠJ, na ktorý je potrebné zasielať platby:

IBAN: SK77 7500 0000 0040 0810 4232

V prípade neskorého zaplatenia stravy bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bola suma pripísaná na účet ŠJ.

 

Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza číslo účtu v tvare IBAN :

...................................................................................................................................................,

z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka.

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ  (v súlade s VZN obce/mesta) :

 

Na základe VZN č. 2/2023 sa od 1. 4. 2023 mení príspevok na stravovanie v školskej jedálni z dôvodu úpravy réžijných nákladov na 0,40 €. Zariadenia školského stravovania v meste Prešov ostávajú v 3. finančnom pásme.

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ:

1. stupeň:

Klasický stravník..............2,10-€/deň................42,-€/mesačne

Stravník s diétou..............2,40/deň...................48,-€/mesačne

 

2. stupeň:

Klasický stravník..............2,30/deň................46,-€/mesačne

Stravník s diétou.............2,60/deň.................52,-€/mesačne

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

 

 1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
 2. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)
 3. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu (bod 1) odobrať do jednorazových nádob v čase od 11.00 do 11.30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť (bod 1).
 4. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 5. Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ pri ZŠ. Cena čipu/karty je 3,- €.

 

Forma odhlasovania zo stravovania:

 

 • on-line na web-stránke školy: www.zssibirska.sk/školská jedáleň
 •  telefonicky na tel. č.:  +421 948 167 010
 • mailom na adrese : jedalen@zssibirska.sk
 • osobne v ŠJ

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.,  a zároveň za splnenia týchto podmienok : dieťa sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.

Dotácia (§ 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb. ) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa odseku III. bod 3.

 

 

Recepty zo školskej kuchyne


 


DIÉTNE STRAVOVANIE

Naša školská jedáleň pripravuje aj jedlá pre celiatikov/bezlepková diéta/.Všetky kuchárky, aj vedúca školskej jedálne boli vyškolené na tento druh stravy.
Každé dieťa, ktoré prejaví záujem o túto diétu, musí predložiť lekársky posudok od odborného lekára – gastroenterológa.
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
Zápisný list na stravovanie + pokyny: