» Školská jedáleň

Školská jedáleň: - tel. kontakt:
 
mobil: 
0948 167 010
0948 297 751

 

 

 

Jedálny lístok: Dieta

24.06.2019 - 28.06.2019

 

24.06.2019 - 28.06.2019

 

Alergén 1 (obilniny a výrobky z nich)

je pri diete VYLÚČENÝ a nahrádza sa bezlepkovou múkou a bezlepkovými výrobkami

 

 

 

 

!!! NOVINKA !!!

 

K zdravému stravovaniu patria aj pestré zeleninové a ovocné šaláty.
V našej školskej jedálni máme novinku, “šalátový pult” 
z ktorého si budú môcť deti vyberať k obedu z viacerých druhov.

 

 

 

 

 

 

Žiaci, ktorí v ankete vyjadrili záujem o bezlepkovú stravu, sú v prípade záujmu o takýto typ stravovania povinný doniesť potvrdenie od odborného lekára !!!

 

 

Oznam pre žiakov a rodičov žiakov v hmotnej núdzi:

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, je rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy deň vopred do 14. 00 hod. na tel. čísle 0948 167 010, 051/ 77 01 205 alebo mailom: jedalen@zssibirska.sk.

Dotáciu pre týchto žiakov poskytuje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a na stravu majú nárok iba žiaci prítomní na vyučovaní.

!!!! V prípade neskorého doručenia zaplatenej poukážky,    !!!

!!! Sa obed v deň doručenia neposkytuje, ale až nasledujúci deň !!!

 

Recepty zo školskej kuchyne


 
INFORMÁCIE  O STRAVOVANÍ  ŽIAKOV  ŠPORTOVÝCH  TRIED.
Pri zabezpečovaní stravovania žiakov športových tried, postupujeme podľa odporúčaných výživových dávok pre žiakov športových škôl a tried ( Vestník MZ SR č.35, HDM/5238/16209/2011 - vestník nájdete TU ), ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 a č.2 a sú spracované pre tri športové kategórie nasledovne:
-  v I. kategórii E sú uvedené hodnoty pre športy s nižším výdajom energie, ako sú napr. atletika /chôdza, behy/, basketbal, bežecké lyžovanie, cyklistika, triatlon, futbal, hádzaná, hokej, plávanie, volejbal, zápasenie a džudo.
-  pri využití navýšených finančných pásiem, normovať zvýšenú hmotnosť hlavných jedál v MSN/materiálno spotrebné normy/ o 20% s odporúčanou štruktúrou potreby bielkovín živočíšnych  60-50% a rastlinných 40-45%, okrem kategórie tanečné športy.
-  pri hodnotách zdrojov energie preferovať sacharidy, podľa OVD/odporúčané výživové dávky/ dopĺňať vlákninu, denne zeleninu, ovocie a doplnky výživy/ cereálie/.
-   V rámci pitného režimu podávať pitnú vodu, prírodné ovocné šťavy, nápoje určené pre športovcov podľa MSN a s obsahom uhľohydrátov, minerálov, vitamínov a pod.
 
POPLATKY ZA STRAVU platné od  1. 9. 2015 (3. finančné pásmo)
I. stupeň:    1,01 € + réžia 0,10 = platba 1,11 € na deň
II. stupeň:   1,09 € + réžia 0,10 = platba 1,19 € na deň
II. stupeň Športovci:  1,29€ + réžia 0,10 = platba 1,39€ na deň
Žiaci v hmotnej núdzi:
I. stupeň:   1,01 € + réžia 0,10 = 1,11 € doplatok od rodičov 0,11 € na deň
II. stupeň:   1,09 € + réžia 0,10 = 1,19 € doplatok od rodičov 0,19 € na deň
II.stupeň Športovci:  1,29 + réžia 0,10 = 1,39 € doplatok od rodičov 0,39 € na deň
Bezlepková diéta: 
I. stupeň:   1,21€ + 0,10 réžia = platba 1,31 € na deň
II. stupeň:  1,31€ + 0,10 réžia = platba 1,41 € na deň
III. stupeň dospelí:1,43 € + 1,45 réžia = platba 2,88 €na deň
Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 30. 5. 2012 prijalo VZN č. 3/2012 o výške príspevku na stravovanie pre všetky školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Prešov. Na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 0,10 € na jedno hlavné jedlo.
ÚHRADA STRAVNÉHO:
 
1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet ŠJ číslo:

4008104232/7500 t.j.

IBAN: SK 77 7500 0000 0040 0810 4232

Sumu:

I.  Stupeň -  22,20 € /20 dní v mesiaci  x  1,11 €/
II. Stupeň -  23,80 € /20 dní v mesiaci  x  1,19 €/
II. Stupeň športovci - 27,80 € /20 dní v mesiaci  x  1,39 €/
 
Príkaz zadajte mesačne k 15-emu dňu v mesiaci/záloha na nasledujúci mesiac/ od 15.08.do 15.05.
Variabilný symbol pre trvalý príkaz zistíte osobne, alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne na č.t.: 051/7701205.
Variabilný symbol, zostáva ten, ktorý je zadaný už v prvom ročníku, pokiaľ sa žiak stravuje dlhšie, bez prerušenia.
2. Bezhotovostne – cez internetbanking, pokiaľ máte túto službu k dispozícii. Ostatné náležitosti, ako v bode 1./je potrebné priniesť vedúcej školskej jedálne doklad – vytlačiť príkaz o úhrade/pokiaľ platíte neskôr, ako k 15-temu.
3. Poštovým poukazom  žiak ho obdrží najneskôr do 25-eho dňa v mesiaci.
Upozorňujeme rodičov, že platby musia nabehnúť na účet ŠJ najneskôr posledný deň v starom mesiaci!
Ústrižok o zaplatení poštového poukazu je potrebné doniesť v starom mesiaci!
Žiak je na stravu prihlásený po pripísaní platby na potravinový účet ŠJ a aktivovaní snímacej karty.


DIÉTNE STRAVOVANIE

Naša školská jedáleň pripravuje aj jedlá pre celiatikov/bezlepková diéta/.Všetky kuchárky, aj vedúca školskej jedálne boli vyškolené na tento druh stravy.
Každé dieťa, ktoré prejaví záujem o túto diétu, musí predložiť lekársky posudok od odborného lekára – gastroenterológa.
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
Zápisný list na stravovanie + pokyny: