» Školská jedáleň

Školská jedáleň: - tel. kontakt:
 
mobil: 
0948 167 010
0948 297 751

 

 

Jedálny lístok:

24.02.2020 - 28.02.2020

09.03.2020 - 13.03.2020

 

Odhlasovanie/prihlasovanie

stravy

 

Potrebné údaje pre prihlásenie:

Užívateľ: Zadajte meno v tvare priezviskomeno (bez diakritiky)

                  Príklad: Jožko Hladný = hladnyjozko

Heslo: variabilný symbol (číslo, ktoré používate pri platbe stravy- ak ho neviete, pýtajte sa v jedálni školy, alebo na telefónnych číslach jedálne

  • Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Včas neodhlásený obed je možné zobrať do obedára
  • Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Odporúčaný postup :

pre odhlasovanie a prihlasovanie sa používa možnosť  objednávky / vrchná lišta možností / po potvrdení sa zobrazí deň, dátum a štvorček s potvrdením odhlásenia/prihlásenia. Potom kliknutím na štvorček si stravu odhlásite, alebo prihlásite

 

Zápisný list na stravovanie + pokyny:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

K zdravému stravovaniu patria aj pestré zeleninové a ovocné šaláty.
V našej školskej jedálni máme novinku, “šalátový pult” 
z ktorého si budú môcť deti vyberať k obedu z viacerých druhov.

 

 

 

 

 

 

Žiaci, ktorí v ankete vyjadrili záujem o bezlepkovú stravu, sú v prípade záujmu o takýto typ stravovania povinný doniesť potvrdenie od odborného lekára !!!

 

 

Oznam pre žiakov a rodičov žiakov

 

Dotáciu pre týchto žiakov poskytuje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a 
na stravu majú nárok iba žiaci prítomní na vyučovaní.

 

!!!! V prípade neskorého doručenia zaplatenej poukážky,    !!!

!!! Sa obed v deň doručenia neposkytuje, ale až nasledujúci deň !!!

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, formou:

* trvalý príkaz        * internetbanking            alebo        * vklad na účet         

 

 

Číslo účtu ŠJ na ktorý je potrebné zasielať platby:

 IBAN:SK77 7500 0000 0040 0810 4232

 

V prípade neskorého zaplatenia stravy bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bola suma pripísaná na účet ŠJ.

 

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa.

 

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:

 

Jednorazový zálohová platba na stravovanie vo výške 20.- € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazová zálohová platba na stravovanie suma 20.- € vrátená zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:

Klasický stravník s dotáciou:  0,21 €  bez dotácie:  1,41 €

Stravník s diétou s dotáciou :  0,46 €  bez dotácie:  1,66 €

 

Stravník . žiak v ZŠ II. stupeň - obed:

Klasický stravník s dotáciou:  0,30 €   bez dotácie:  1,50 €

Stravník s diétou s dotáciou :  0,56 €   bez dotácie:  1,76 €

 

 

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v  predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ v ZŠ. Cena čipu/karty je 3,00 €.

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • telefonicky na tel. č.                :  +421 948 167 010
  • mailom na adrese                    :  jedalen@zssibirska.sk
  • osobne v ŠJ v ZŠ

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.

 

Recepty zo školskej kuchyne


 


DIÉTNE STRAVOVANIE

Naša školská jedáleň pripravuje aj jedlá pre celiatikov/bezlepková diéta/.Všetky kuchárky, aj vedúca školskej jedálne boli vyškolené na tento druh stravy.
Každé dieťa, ktoré prejaví záujem o túto diétu, musí predložiť lekársky posudok od odborného lekára – gastroenterológa.
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie:
 
Zápisný list na stravovanie + pokyny: