» NOVINKY

Obnova školského vyučovania 27.05.2020, Streda

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 01.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Riaditeľ školy, na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR , Usmernenia na hodnotenie žiakov MŠVV a Š SR a na základe Uznesení zo zasadnutí jednotlivých metodických orgánov MZ a PK, poradných orgánov RŠ a po prerokovaní v Pedagogickej rade zo dňa 13.05.2020 vydáva nasledujúce zásady hodnotenia:

OFFICE 365 pre žiakov 11.05.2020, Pondelok

Bezplatný prístup k office 365 pre žiakov našej školy.

V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.04.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom zmenu hodnotenia nasledovných predmetov:

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2020/2021, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2020.

OZNAM 15.04.2020, Streda

Vážení rodičia, Pre zefektívnenie procesov učenia v domácich podmienkach a vašu lepšiu informovanosť aktualizujeme odpovede na základné otázky súvisiace s týmto obdobím.

Oznam 06.04.2020, Pondelok

Čiastočná úhrada nákladov na činnosť školských zariadení- MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ sa od 1.4.2020 do odvolania dočasne pozastavuje.

Vážení rodičia 06.04.2020, Pondelok

Riaditeľstvo školy  oznamuje, že podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, ....

Zápis do prvého ročníka 31.03.2020, Utorok

Základné informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka + elektronická prihláška

Na základe mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí. Podľa §19 ods.(3) školského zákona: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy.

1 2 3