» NOVINKY

Úradné hodiny v čase prázdnin 29.06.2020, Pondelok

01.07.2020  –  03.07.2020          od 8:30     do 12:30   hod. 20.07.2020  –  23.07.2020          od 9:30     do 11:30   hod. 17.08.2020  –  28.08.2020          od 8:30     do 13:30   hod.

Oznam pre stravníkov 25.06.2020, Štvrtok

Zápisný lístok je nutné doručiť vedúcej školskej jedálne najneskôr do 25.08.2020. V zápisnom lístku nájdete všetky dôležité ....

Organizácia posledného dňa školského roka 2019/2020.

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 22.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 15.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia! Pozývame Vás na stretnutie rodičov žiakov, ktorí boli prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. r. 2020/2021. Stretnutie sa uskutoční 17. júna 2020 (streda) o 17,00 hod. v jedálni školy. Programom stretnutia je organizácia školského roka 2020/2021.

Oznam 9.6.2020 09.06.2020, Utorok

Na základe odporúčania zriaďovateľa a v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 žiak môže prichádzať/odchádzať do/zo školy resp. ŠKD samostatne, t. j. bez doprovodu ak rodič/zákonný zástupca doloží podpísaný písomný súhlas (čestné prehlásenie) o tejto skutočnosti.

Obnova školského vyučovania 27.05.2020, Streda

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a rodičov, ktorými sa upravujú podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ od 01.06.2020 do konca školského roka 2019/2020

Riaditeľ školy, na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR , Usmernenia na hodnotenie žiakov MŠVV a Š SR a na základe Uznesení zo zasadnutí jednotlivých metodických orgánov MZ a PK, poradných orgánov RŠ a po prerokovaní v Pedagogickej rade zo dňa 13.05.2020 vydáva nasledujúce zásady hodnotenia:

OFFICE 365 pre žiakov 11.05.2020, Pondelok

Bezplatný prístup k office 365 pre žiakov našej školy.

1 2 3