» NOVINKY

V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.04.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom zmenu hodnotenia nasledovných predmetov:

Riaditeľ školy oznamuje záujemcom o prenájom športovej haly v školskom roku 2020/2021, že žiadosti môžu posielať na adresu riaditel@zssibirska.sk do 31. júla 2020.

OZNAM 15.04.2020, Streda

Vážení rodičia, Pre zefektívnenie procesov učenia v domácich podmienkach a vašu lepšiu informovanosť aktualizujeme odpovede na základné otázky súvisiace s týmto obdobím.

Oznam 06.04.2020, Pondelok

Čiastočná úhrada nákladov na činnosť školských zariadení- MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ sa od 1.4.2020 do odvolania dočasne pozastavuje.

Vážení rodičia 06.04.2020, Pondelok

Riaditeľstvo školy  oznamuje, že podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, ....

Zápis do prvého ročníka 31.03.2020, Utorok

Základné informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka + elektronická prihláška

Na základe mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí. Podľa §19 ods.(3) školského zákona: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy.

Opatrenia ministerstva školstva 30.03.2020, Pondelok

Stručný prehľad základných informácií.

Portál bezkriedy.sk 23.03.2020, Pondelok

!!! Niektorí učitelia, Vám budú posielať materiály aj pomocou tejto možnosti !!! Virtuálna knižnica pre žiakov a rodičov Portál „bezkriedy.sk“ predstavuje internetový systém slúžiaci žiakom a rodičom. Učebné materiály, testy, písomky, cvičenia, diktáty... Najlepší pomocník pre domáce učenie.

Je tu stručný obrázkový postup, ako posielať vypracované úlohy cez mobilnú aplikáciu - teda pomocou mobilu alebo tabletu. Posielajte iba úlohy, ku ktorým učitelia vyslovene napísali, že pošlite vypracované úlohy do nejakého dátumu !!! Edupage je teraz vo veľkom nápore a je trošku problém s fungovaním.

1 2 3 4