» Školský psychológ

Kontakt

Mgr. Eva Trojanovičová

ZŠ Sibírska, Sibírska 42, Prešov

mail: eva.trojanovicova@gmail.com

Úradné hodiny

 

pondelok : 7:30 - 15:00

 

 

Pri plánovaní a realizácii činnosti bude školský psychológ  vychádzať z (zo):

 • Koncepcie pedagogicko – psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktorú schválila vláda SR dňa 21.marca 2007 uznesením č. 283.
 • Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22.mája 2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008.
 • Vyhlášky č.325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
 • Vyhlášky č.320/2008 Z. z. základnej škole.
 • Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2011/2012.
 • Školský psychológ poskytuje psychologickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich zákonným zástupcom a učiteľom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Činnosť školského psychológa z hľadiska základných pracovných okruhov

 • identifikačno - diagnostická činnosť
 • poradenská
 • intervenčná
 • metodicko - odborná
 • nápravno - korektívna
 • preventívno - výchovná

Úlohy školského psychológa

 • Poskytovať psychologické, pedagogické poradenské služby a preventívnu starostlivosť žiakom  základných škôl.
 • Sledovať úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhovať efektívne intervencie na rozvíjanie schopností detí. Participovať pri zápise detí do 1. ročníka pre školský   rok 2011/2012.
 • Realizovať depistážne vyšetrenia detí nezaškolených v MŠ.
 • Pozornosť venovať žiakom s problémami v učení, najmä žiakom učiacich sa pod svoje možnosti, pasívnym, nemotivovaným či žiakom s pomalým osobným tempom práce.
 • Pracovať so žiakmi s emocionálnymi poruchami a poruchami správania, najmä so sklonom k delikventnému správaniu alebo psychickému ochoreniu. V kooperácii s triednymi učiteľmi podieľať sa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania.
 • V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred  nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovania, násilie,  týranie, zneužívanie návykových látok apod.
 • Zapájať výchovne problémových žiakov do výcvikov sociálnej komunikácie, tréningov rozvoja tolerancie, riešenia konfliktov, empatie či rozvoja emocionálnej inteligencie.
 • Príprava, pomoc pri realizácii individuálneho začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sledovať efektívnosť individuálnych vzdelávacích programov pri individuálnom začlenení žiakov s poruchami učenia a správania.
 • Pri integrovanej výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi a vedením základnej školy v záujme optimalizácie psychického vývinu týchto žiakov.
 • V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania. Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu správaniu.
 • Riešiť sociálne vzťahy  v školských  triedach, dôraz klásť na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí.
 • V súlade s Metodickým usmernením č.7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach realizovať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania.