» Prípravný ročník s NKS

V školskom roku 2017/2018 prípravný ročník neotvárame 
 z dôvodu nízkeho počtu žiakov. Za pochopenie ďakujeme.
Vedenie školy

 

Komunikácia významne ovplyvňuje rozvoj osobnosti a má nezastupiteľné miesto v živote, aj v medziľudských vzťahoch.

Cieľom prípravného ročníka s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) je odstrániť, či  zmierniť bariéry tohto typu a pripraviť dieťa čo najúspešnejšie do prvého ročníka.

Prípravný ročník s NKS je určený pre deti po dovŕšení 6. roku života, ktoré majú komunikačné problémy. Tie môžu vznikať z rôznych  príčin.

Dieťa s NKS je  obmedzované vo verbálnych kontaktoch, čo môže zapríčiniť negatívny dopad na rozvoj jeho osobnosti. Je ukrátené o prirodzené možnosti bežného rozhovoru, ktoré sú potrebné pre spontánnu komunikáciu. Táto situácia môže postupne zapríčiniť pocit menejcennosti, vzťahovačnosti, dokonca aj istej agresivity.

Nedostatočná úroveň a kvalita reči sa môže prejaviť neskôr aj v úspechoch v školskej práci. Vyučovací proces  v tomto ročníku je prispôsobený plynulému prechodu od hravých činností k pravidelným školským povinnostiam. Žiaci pracujú s učebnicami určenými pre prípravný ročník, ako aj s pracovnými listami na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, na rozvoj pozornosti, sústredenia, orientácie, grafomotoriky a reči. V tom im pomáha aj logopedická starostlivosť v predmete ILI (Individuálna logopedická starostlivosť) pod vedením špeciálneho pedagóga - logopéda.

Vo výchovno-vyučovacom procese postupujeme podľa Eľkoninovho šlabikára (Tréning fonematického uvedomovania), ktorého metodika je štruktúrovaná týmto spôsobom:

• Slabičná štruktúra slova

• Hlásková štruktúra slova

• Samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky

• Upevňovanie poznatkov

• Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások

Táto metodika má predgrafémovú a grafémovú etapu. Predgrafémová etapa je spracovaná na široké využitie a odporúča sa pre vzdelávanie všetkých detí predškolského veku. Grafémová etapa má základy už  v uvedomovaní si a poznávaní písmen.

Za zvládnutie obsahu metodiky pre deti s NKS považujeme, ak po ukončení predgrafémovej etapy tréningu:

-          dieťa slabikuje kratšie aj dlhšie slová (napr. leto, lavica, Dominika),

-          dieťa vie, že slová sa skladajú z hlások, vie vymenovať hlásky v svojom mene,

-          dokáže  v slove určiť počet hlások,

-          hláskuje jednoduché slová,

-          dokáže pomocou značiek ,,zapísať″ jednoduché slová,

-          pozná pojem slabika, hláska, samohláska, spoluhláska, dvojhláska,

-          chápe systém: jedna hláska = jeden znak.

Touto formou ide o rozvoj jazykových schopností. ,,Získaný″ rok je dôležitým časovým úsekom na rozvoj spôsobilostí, ktoré pripravujú dieťa na zodpovednosť školáka. Ide o sústredenosť, pozornosť, vnímavosť, sluchovú a zrakovú zručnosť, lepšiu komunikáciu, myslenie.

Všetko prebieha nenásilnou formou, hravými činnosťami. Osobitná úloha sa pripisujefonematickému uvedomovaniu - slová majú zvukovú podobu a tú tvoria reťazce plynulo vyslovených hlások.

Dospelý tu sprevádza dieťa tak, že  ho zapája do aktivít, ktoré ešte nedokáže uskutočniť samo, ale s pomocou ich už postupne zvláda.

 

Hodnotenie žiakov prípravného ročníka s NKS

 

Hodnotenie žiakov prípravného ročníka je slovné.

Čiastkové výkony žiakov sa hodnotia motivačnými pečiatkami, nálepkami, kresbičkami.

V celkovom hodnotení prospechu žiakov prípravného ročníka sú nasledovné stupne:

Veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky a neuspokojivé výsledky.

Žiaci pracujú s učebnicami určenými pre prípravný ročník, ako aj so špeciálnymi pracovnými listami na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, na rozvoj pozornosti, sústredenia, orientácie, grafomotoriky a reči.

Pri hodnotení sa prihliada:

•  na zdravotný a psychický stav žiaka, taktiež  na jeho vynaložené úsilie,

•  na možný vplyv narušenej komunikačnej schopnosti žiaka pri jeho školských výkonoch.

Našou snahou je hodnotiť pozitívne aj malý úspech žiaka a povzbudiť ho v jeho ďalšej práci.

 

Prípravkári v akcii

Naši starí rodičia vravievali: čas beží ako voda. A je to tak. September, postupne  tiež október,  majú za sebou aj naši prípravkári. Žiaci z PA a z PB už pracujú ako včeličky. Učia sa slabikovať, hláskovať, spoznávať nové pojmy z matematiky a prvouky. Na výtvarnej výchove sa už neboja štetca, lepenia či strihania. Na hudobnej výchove spievajú, rytmizujú  a neposedné nôžky tancujú. Anglický jazyk je tiež zaujímavý a veselý. Ako ináč, najlepší  je telocvik. Škoda, že aj pre nich platí školský poriadok, takže sa učia aj disciplíne.

Pri tom všetkom nám pomáhajú postavičky  z veselého, ale poučného  šlabikára, ktorý pre nás vymyslel pán Eľkonin – sú to: Majster Slabika, Majster Dĺžeň, Hlásulienky… Zlosť nám v šlabikári robí neposlušný Bacil, ktorý chce všetkých pomýliť. Ale prípravkári zo ZŠ Sibírskej  sa len tak ľahko nedajú.

Naši malí žiaci si postupne zvykajú  na školskú prácu, na školský poriadok, na oddych či zábavu.

Aj 16. október prebehol v PA a v PB zaujímavými aktivitami. Bol totiž ,,Deň zdravej výživy″, ktorý nám pripomenul, ako sa máme starať o svoje zdravie.

Chceme sa poďakovať rodičom našich prípravkárov, že nás v tejto školskej činnosti podporujú a prežívajú s nami prvé úspechy.

Viac fotiek nájdete TU.

 

Naši prípravkári

Je máj a prípravkári ZŠ Sibírskej sú už ozajstní školáci. Starší, šikovnejší a skúsenejší. Poznajú  prácu s knihami – rozprávkovými, ale aj školskými, vedia čo sú to zošity, vety, slová, slabiky a hlásky. ....

V Eľkoninovom šlabikári nájdu stranu, aj danú úlohu, primerane veku riešia matematické zadania. Tešia sa z hodín prvouky a anglického jazyka. Ich pekné výtvarné práce skrášľujú priestory  triedy a chodby. Zapájajú sa do všetkých školských akcií, dokonca máme úspechy vo výtvarných súťažiach. Stále však víťazí radosť z pohybu – telocvik.

Obdobie predchádzajúcich mesiacov prinieslo pokrok v komunikačných schopnostiach v každej jazykovej rovine, taktiež v grafomotorike a jemnej motorike.  

Naši žiaci si vedia pripraviť pomôcky na vyučovanie, snažia sa dodržiavať pravidlá hier aj princípy školského poriadku.

Fotky našich prípravkárov nájdete TU.