» Štatút ŽP

Základná škola Sibírska ul. 42, Prešov

Preambula

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.

 

Článok 1

Z á k l a d n é    u s t a n o v e n i a

 

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

 1. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci od 1. po 9.ročník. Žiaci1.- 4.ročníka sú v pozícii pozorovateľov bez volebného práva.
 2. Každú triedu v Žiackom parlamente reprezentuje jeden poslanec. Pedagogických pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ prvého stupňa.
 3. Sídlom Žiackeho parlamentu je ZŠ, ul. Sibírska, Prešov.
 4. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ, ul. Sibírska, Prešov.

 

 

Článok 2

P o s l a n i e   Ž i a c k e h o   p a r l a m a n t u

 

Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.

 1. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.
 2. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.
 3. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej.
 4. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

 

Článok 3

O r g a n i z á c i a   č i n n o s t i   ŽP

 

 1. Svojho zástupcu – poslanca si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v tiede a zvoliť si nového.
 2. Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
 3. Poslanci spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.
 4. Funkčné obdobie volených je jeden rok.
 5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
 6. Dospelý člen Žiackeho parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.
 7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
 8. Zasadnutia Žiackeho parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda ŽP môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena ŽP.

 

Článok 4

R o k o v a n i e   Ž i a c k e h o   p a r l a m e n t u

 

Parlament zasadá 1-krát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby.

 1. Program na rokovanie ŽP pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 2 dni pred zasadnutím ŽP.
 2. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.
 3. Z každého rokovania sa píše zápisnica. Táto obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutuia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.
 4. V prípade potreby sa predseda ŽP obracia priamo na zástupcu pedagógov,riaditeľa školy a Radu školy.
 5. Predsedníctvo ŽP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.
 6. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 7. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
 8. Na prijatie štatútu ŽP a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jeho členov.

 

Článok 5

P ô s o b n o s ť    Ž i a c k e h o   p a r l a m e n t u

 

Do pôsobnosti ŽP patrí:

 1. právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením
 2. právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu školy, rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo na ich zmeny
 3. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy
 4. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy
 5. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok
 6. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní
 7. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach
 8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod. )
 9. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou
 10. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdavé životné prostredie
 11. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach

 

Článok 6

P r á v a    a    p o v i n n o s t i   č l e n o v   ŽP

 

 1. Člen ŽP má právo:
  1. slobodne prehovoriť na zasadnutí ŽP
  2. hlasovať na zasadnutí ŽP
  3. byť volený do funkcií v ŽP
  4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP
  5. využívať materiálno-technické vybavenie ŽP i mimo jeho zasadnutí

 

 1. Člen ŽP je povinný:
  1. zúčastňovať sa zasadnutí ŽP
  2. aktívne sa podieľať na činnosti ŽP
  3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený

 

Článok 7

 

Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia.

 1. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

Prešov 1.03.2012

 

Stiahnuť vo formáte .doc: statut-ziackeho-parlamentu