20.05.2020, Streda

Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľ školy, na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR , Usmernenia na hodnotenie žiakov MŠVV a Š SR a na základe Uznesení zo zasadnutí jednotlivých metodických orgánov MZ a PK, poradných orgánov RŠ a po prerokovaní v Pedagogickej rade zo dňa 13.05.2020 vydáva nasledujúce zásady hodnotenia: